Gondolkodó
Vallás Hitek és vallások

Jézus az ószövetségi Jehova?

pergamon
Máté 26:63 Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a főpap, monda neki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek Fia? (Titusz 1:2) 2 az örök élet reménysége alapján, amelyet Isten, aki nem hazudhat, hosszú-hosszú idők előtt megígért, Ha Jézus azonos Jehovával, akkor a főpap előtt, miért nem azonosította magát mint mindenható Isten és miért nem azt mondta: én nem a Krisztus vagyok, hanem a Jehova. Mivel, ha ő az Isten, akkor nem hazudhat. De ő nem ezt mondta, hanem azt, hogy ő az ISTEN FIA a Krisztus, ami felkentet jelent. Vagyis ő Jehova felkentje volt. Tehát nem azonos az ószövetségi Jehova Istennel, aki az el shaddaj (mindenható), hanem ő a Messiás.
3.67 
/ 3 szavazat - [4 hozzászólás]


ralf 2012.04.09. 12:57
Addig logikus a következtetés, hogy jézus nem aznos az Örökkévalóval, de azt már nem értem, hogy ebből hogy következik, hogy ő Messiás?
Ne érts félre, én nem akarom kértségbe vonni a hitedet, hinni nylván lehet Jézus megváltó mivoltában, csak a logikai levezetést nem látom megalapozottnak.
keresztény 2012.04.09. 23:30
"Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);" (János 1:42)

"Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent." (János 4:25)

A Messiás fogalma az Újszövetségben
A már említett Jn 1,41 és 4,25 formálisan is bizonyítják, hogy az ÚSZ szemlélete szerint Jézus a Messiás, az ígéretek és váradalmak beteljesítője, annak ellenére, hogy tevékenysége a korabeli messiás-váradalmaknak rendkívül lényeges pontokon ellene mond. Az ÚSZ-ben Jézusra alkalmazott khrisztosz kifejezés egyébként már a LXX-ban is a felkent fogalmának megfelelője. A korabeli Messiás-kép számos eleme az ÚSZ sok helyén visszatükröződik. (Eljövetelét megelőzi Illés eljövetele [Mk 6,15; 8,28; Jn 1,21]; Dávid utóda [Mk 10,47; 11,10; Mt 12,23; 15,22; 21,15k] stb.) Betlehemben fog megszületni (Mt 2,5). Ezek a váradalmak megfelelnek az ÓSZ-i gondolatoknak is. Ugyanakkor az őskeresztyénség a Messiás-cím Jézusra alkalmazásával teljesen kiiktatta a korabeli messiás-váradalom partikuláris, politikai és nemzeti jellegzetességeit. Ennek az az alapja, hogy Jézus a maga tevékenységét ezeket a váradalmakat elutasítva folytatta. Ebből fakad a tanítványok kezdeti értetlensége (Mk 8,27kk; Mt 16,13kk; Lk 9,18kk), amelyet csak Jézus tanításai oldanak fel bennük. Izráel hivatalos vezetői szemében azonban a váradalom és a valóság közötti ellentét egyre jobban kiéleződik, és végül ez vezet Jézus személyének teljes elutasításához és megsemmisítéséhez (Mk 15,1kk; par).
Jézus királysága nem ebből a világból való (Jn 18,36). A megkísértetés története mutatja, hogy a politikai jellegű váradalmakat kezdettől fogva elutasítja (Mt 4,8kk). A nagytanács előtti kihallgatásakor a főpap kérdésére, hogy ő-e a Krisztus, határozott igennel válaszol (Mk 14,61kk). Hasonlóan válaszol Pilátus kérdésére is (Mk 15,2; vö. Jn 18,37). Péter messiás-hitvallását elfogadja (Mk 8,29k). Mindazonáltal megállapítható, hogy Jézus önmagának Messiásként való megjelölésében rendkívül tartózkodó, ez a khrisztosz-on kívül a többi messiási jelző használatára nézve is érvényes, így pl. az EMBERFIA megjelölésre.
Az a szemlélet, hogy a messiási váradalmak Jézusban teljesedtek be, abban a tényben válik teljessé, hogy a khrisztosz jelző Jézus esetében nevétől elválaszthatatlan megjelöléssé, voltaképpen személynévvé változott. (Ld. még JÉZUS KRISZTUS; FELKENT, FELKEL)
(Keresztyén Bibliai Lexikon)
pergamon 2012.04.10. 20:23
Felvetés:
"Addig logikus a következtetés, hogy jézus nem aznos az Örökkévalóval, de azt már nem értem, hogy ebből hogy következik, hogy ő Messiás?"


Válasz:

Úgy következik belőle, hogy a főpap azt kérdezte tőle "hogy te vagy - e a Krisztus.

A Krisztus jelentése mert ez egy görög szó: Χριστός (Khrisztosz)
Krisztus = "felkent"
- felkent, a Messiás, Jézus címe.

A Messiás pedig héberül jelent felkentet. Mint ahogyan Isten Dávidot felkente , aki előképe a Messiásnak a Krisztusnak, úgy kente fel Isten is Jézust a Szent Szellemmel.
Balogh 2012.05.06. 11:03
Szívesen eszmecserézek az Egy Örök Istenről, de kizárólag a Biblia alapján. Olyan ember pedig, aki vallási tanításokat követ, Istent meg nem ismerheti! Bizonyíthatom, hogy nincs a földön egyetlen felülírhatatlan teológiai magyarázat sem, amely nem hatalomra és gardasági előnyökre volna alapzva.
Mindenek előtt ilyen a földi Szent Atyák dicsőségére alapozott dogmarengeteg, melyeket csaknem maradéktalanúl átvett a protestantizmus, annak minden vakságával.

Ki kell emelnem az Isten elsőszülötteit, akiket viszont megkeményített (ld. Ésaiás= Izajás=Jesája 6,10), hogy a Messiásuk üdvözítő munkáinak részeseivé tetessenek. Ezért mind a mai napig nem ismerhették fel az Atyában a Krisztust. Ugyanezért nem keresik a Jeremiás 31,31-32-ben megígért Krisztusban való új szövetséget sem.

Jézus Krisztus atyai mivoltát pedig könnyen felismerhetjük a Biblia alábbi vesrseiben, melyetek az Atya jelentett ki: Mikeás 1,3; Ésa 63,16; Zak 2,10.13; Ésa 40,5.10 stb.
Ugyanezt Krisztusba áttéve pedig így szólt: Ésa. 9.6:
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Íme: ez az a csoda, melyet egyetlen egyház sem ismer!

Hosszan sorolhatnám az Ó , És Új-szüvetségi bizonyítékokat Krisztus Atyánkról, melyekból csak a Jelenések könyének néhány idézetét mutatom be a kételkedők számára: „Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.” „És az élő pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké, Ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel 1,8.18).
„Szent, szent, szent az Úr, a Mindenható Isten, aki vala és aki van és aki eljövendő.” (Jel 4,8).

Akji tudja, ezt vegye be!
baloghkaroly@hotmail.com


 A hozzászóláshoz be kell jelentkezni!     Regisztráció